Vor­sit­zen­de

Vere­na Käm­mer­ling

Pro­fes­sor-Horst­mann-Stra­ße 2

49090 Osna­brück

verena.kaemmerling@gmx.net

Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de

Mari­us Kei­te

Roon­str. 18

4976 Osna­brück

mkeite@web.de

Gün­ter Sand­fort

Cort­haus­str. 58

49084 Osna­brück

gsandfort@t‑online.de

Eva-Maria Wes­ter­mann

Mel­ler Land­str. 135

49086 Osna­brück

eva-maria.westermann@osnanet.de

Schatz­meis­te­rin

Phil­ipp Mey­er

Bis­marck­str. 14

49076 Osna­brück

info@pm‑c.de

Ehren­vor­sit­zen­der

Bur­kard Jasper MdL

Lür­mann­stra­ße 6

49076 Osna­brück

info@burkhard-jasper.de

Geschäfts­füh­rer

Ingo Dau­er

Heger-Tor-Wall 23

49078 Osna­brück

ingo.dauer@cdu-osnabrueck.de

Bei­sit­zer

Jes­si­ca Bay­er

Natru­per Str. 19

49076 Osna­brück

jessica_bayer@gmx.net

Fre­de­rik-Bengt Blo­mey­er

Im Eck 4

49078 Osna­brück

frederik-bengt.blomeyer@web.de

Ste­fan Ebe­ling

Hele­nen­str. 2

49086 Osna­brück

stefan.ebeling90@outlook.de

And­res Hei­ne­mann

Schnat­gang 60

49080 Osna­brück

andres.heinemann@t‑online.de

Petra Kna­ben­schuh

Has­ter Weg 103

49088 Osna­brück

jup.knabenschuh@t‑online.de

Patri­cia Men­ke

Im Eck 4 a

49078 Osna­brück

patricia.menke@gmx.de

Dr. Chris­ti­an Mün­zer

Her­der­str. 8

49078 Osna­brück

Tho­mas Nie­mann

Alte Bau­ern­schaft 8

49082 Osna­brück

thomas.niemann@familie-niemann.com

Feld­kamp Rita

Fürs­ten­au­er Weg 225

49090 Osna­brück

rita.feldkamp@osnanet.de

Clau­dia Schil­ler

Auf dem Klus­hü­gel 30

49078 Osna­brück

Sven Schop­pen­horst

Sofie-Ham­mer-Str. 63b

49090 Osna­brück

svenshoppenhorst@mac.com

Andre­as Wit­te

Mel­ler Str. 226 a

49084 Osna­brück

Mit­glie­der­be­auf­trag­te

Judith Weiß

Ernst-Sie­vers-Str. 97

49078 Osna­brück

Medi­en­be­auf­trag­ter

Max Ass­mann

Anhal­ter Weg 31

49088 Osna­brück

max.assmann@outlook.de

Ver­tre­te­rin der Frau­en Uni­on FU

Bri­git­te Neu­mann

Blu­men­esch 28

49078 Osna­brück

family.neumann@t‑online.de

Ver­tre­ter der Mit­tel­stands- und Wirt­schafts­uni­on MIT

Till Voß

Heger­tor­wall 24

49078 Osna­brück

info@mit-osnabrueck-emsland.de

Ver­tre­ter der Jun­gen Uni­on JU

Flo­ri­an Schwab

Roon­stra­ße 23

49076 Osna­brück

florian-schwab@osnanet.de

Ver­tre­ter der Christ­lich Demo­kra­ti­sche Arbeit­neh­mer­schaft — Sozi­al­aus­schüs­se CDA

Cars­ten Ben­te

Hols­ten-Mündru­per-Str. 82

49086 Osna­brück

cbente@osnanet.de

Ver­tre­ter der kom­mu­nal­po­li­ti­schen Ver­ei­ni­gung KPV

Chris­toph Ber­tels

Goe­the­ring 35

49074 Osna­brück

christoph.bertels@cdu-osnabrueck.de

Ver­tre­ter der Senio­ren Uni­on

Franz-Josef Schwack

Rek­tor-Schmidt-Str. 1a

49086 Osna­brück

schwack@osnanet.de

Kraft Amtes mit bera­ten­der Stim­me

Dr. E. h. Fritz Brick­wed­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der

Lür­mann­str. 12

49076 Osna­brück

f.brickwedde@cdu-osnabrueck.de

Wolf­gang Grie­sert Ober­bür­ger­meis­ter

Möri­ke­weg 2

49086 Osna­brück

griesert@osnabrueck.de

Dr. Mathi­as Mid­del­berg MdB

Heger-Tor-Wall 23

49078 Osna­brück

Mathias.Middelberg@bundestag

Anet­te Mey­er zu Stro­hen MdL

Strö­her Hei­de 10

49078 Osna­brück

mail@Meyerzustrohen.de