Kreis­vor­stand

Vor­sit­zen­der

Dr. E. h. Fritz Brick­wed­de

Lür­mann­str. 12

49076 Osna­brück

Tele­fon: 0541–6004161

f.brickwedde@cdu-osnabrueck.de

Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de

Mari­us Kei­te

Richard-Wag­ner-Str. 81

4978 Osna­brück

Tele­fon: 0171–3696643

mkeite@web.de

Eva-Maria Wes­ter­mann

Mel­ler Land­str. 135

49086 Osna­brück

Tele­fon: 0541–384055

eva-maria.westermann@osnanet.de

Gün­ter Sand­fort

Cort­haus­str. 58

49084 Osna­brück

Tele­fon: 0541–34978102

gsandfort@t‑online.de

Schatz­meis­te­rin

Jut­ta Ech­ter­hoff-Bee­ke

Lien­esch­weg 78 B

49076 Osna­brück

Tele­fon: 0541–46202

jbeeke@echterhoff.de

Geschäfts­füh­rer

Ingo Dau­er

Heger-Tor-Wall 23

49078 Osna­brück

Tele­fon: 0541–57067 / Fax: 0541–957999

ingo.dauer@cdu-osnabrueck.de

Bei­sit­zer

Vere­na Käm­mer­ling

Pro­fes­sor-Horst­mann-Stra­ße 2

49090 Osna­brück

Tele­fon:

verena.kaemmerling@gmx.net

And­res Hei­ne­mann

Schnat­gang 60

49080 Osna­brück

Tele­fon: 0541–42653

andres.heinemann@t‑online.de

Feld­kamp Rita

Fürs­ten­au­er Weg 225

49090 Osna­brück

Telefon:05407–898458

rita.feldkamp@osnanet.de

Nina Alex­an­dra Pei­ler

Gold­bree­de 12

49078 Osna­brück

Tele­fon:

nina.friedrich0@gmail.com

Cla­ris­sa Wer­ni­cke

Lan­ge Str. 35

49080 Osna­brück

Tele­fon: 0179–9332359

wernicke.clarissa@web.de

Sven Schop­pen­horst

Sofie-Ham­mer-Str. 63b

49090 Osna­brück

Tele­fon: 0541–9776853

svenshoppenhorst@mac.com

Max Ass­mann

Anhal­ter Weg 31

49088 Osna­brück

Tele­fon: 0541–186171

max.assmann@outlook.de

Fre­de­rik-Bengt Blo­mey­er

Im Eck 4

49078 Osna­brück

Tele­fon: 0541–441925

frederik-bengt.blomeyer@web.de

Patri­cia Men­ke

Mar­ti­ni­stra­ße 74

49078 Osna­brück

Tele­fon: 0176–70702072

patricia.menke@gmx.de

Ste­fan Ebe­ling

Hele­nen­str. 2

49086 Osna­brück

Tele­fon: 0173–1605796

stefan.ebeling90@outlook.de

Patrick Maly

Grä­fin-von-Malzan-Weg 30

49205 Has­ber­gen

Tele­fon: 0163–1427460

patrick.maly@pmc-munich.de

Tho­mas Nie­mann

Alte Bau­ern­schaft 8

49082 Osna­brück

Tele­fon: 0541–56678

thomas.niemann@familie-niemann.com

Ver­tre­te­rin der Frau­en Uni­on FU

Bri­git­te Neu­mann

Blu­men­esch 28

49078 Osna­brück

Tele­fon: 0541–47833/Fax: 0541–430967

family.neumann@t‑online.de

Ver­tre­ter der Mit­tel­stands- und Wirt­schafts­ver­ei­ni­gung MIT

H.-Dieter Klah­sen

Gewer­be­park 18

49143 Bis­sen­dorf

Tele­fon: 0541–5282707

MIT@hdk-net.de

Ver­tre­ter der Jun­gen Uni­on JU

Chris­to­pher Pei­ler

Gold­bree­de 12

49078 Osna­brück

Tele­fon: 172 5757117

chpeiler@web.de

Ver­tre­ter der Christ­lich Demo­kra­ti­sche Arbeit­neh­mer­schaft — Sozi­al­aus­schüs­se CDA

Cars­ten Ben­te

Hols­ten-Mündru­per-Str. 82

49086 Osna­brück

Telefon:0541–7603325

cbente@osnanet.de

Ver­tre­ter der kom­mu­nal­po­li­ti­schen Ver­ei­ni­gung KPV

Chris­toph Ber­tels

Goe­the­ring 35

49074 Osna­brück

Tele­fon: 0541–24431

christoph.bertels@cdu-osnabrueck.de

Ver­tre­ter der Senio­ren Uni­on

Franz-Josef Schwack

Rek­tor-Schmidt-Str. 1a

49086 Osna­brück

Tele­fon: 0541–387888/Fax: 0541–387888

schwack@osnanet.de

Kraft Amtes mit bera­ten­der Stim­me

Wolf­gang Grie­sert Ober­bür­ger­meis­ter

Möri­ke­weg 2

49086 Osna­brück

Tele­fon: 0541–3574664

griesert@osnabrueck.de

Bur­kard Jasper MdL

Lür­mann­stra­ße 6

49076 Osna­brück

Tele­fon: 0541 57067/Fax: 0541 957999

info@burkhard-jasper.de

Anet­te Mey­er zu Stro­hen MdL

Strö­her Hei­de 10

49078 Osna­brück

Tele­fon: 0541 57067/Fax: 0541 957999

mail@Meyerzustrohen.d

Dr. Mathi­as Mid­del­berg MdB

Heger-Tor-Wall 23

49078 Osna­brück

Tele­fon: 0541–57067

Mathias.Middelberg@bundestag

Koop­tier­te Mit­glie­der

Alex­an­der Illen­seer

Alex­an­der Illen­seer

Roon­str. 23

Tele­fon: 0541–2004931

alexander.illenseer@web.de

Petra Kna­ben­schuh

Has­ter Weg 103

49088 Osna­brück

Tele­fon: 0541–150603

jup.knabenschuh@t‑online.de