Chris­ti­an Wul­ff bei der Jun­gen Uni­on in Osnabrück

header2

Besich­ti­gung der Fir­ma telefon.de
Anschlie­ßend Gril­len mit der Jun­gen Uni­on im Gar­ten der CDU, Rolands­mau­er 11
Ver­an­stal­ter: Jun­ge Union
Datum: 24. August 2007 16.00 Uhr
Anmel­dun­gen in der CDU-Geschäfts­stel­le, Tel. 57 0 67