Vor­stand

Vor­stand des Kreis­ver­ban­des Osna­brück-Stadt der Frau­en Union

Vor­sit­zen­de

Brigitte Neumann

 
 
Stell­ver­tre­ten­de Vorsitzende

 
 • Ange­li­ka Mayer
 • Ohnes­or­ge­str. 5 a
 • 49080 Osna­brück
 • p‑m-consult-mayer@t‑online.de

 
 
Stell­ver­tre­ten­de Vorsitzende

Claudia Schiller

 
 
Schrift­füh­re­rin

lachmann_HOCHFORMAT

 • Jen­ni­fer Lachmann
 • Natru­per Stra­ße 83
 • 49076 Osna­brück
 • Tele­fon: 0541–4406538
 • jenniferpetri@osnanet.de
 
 
 
 
  

Besit­ze­rin­nen:

 • Hei­ke Dähn (Inter­net­auf­tritt)
 • Chris­ta Eckert
 • Petra Fel­fe­li (Öffent­lich­keits­ar­beit)
 • Ire­ne Frommeyer
 • Inge­borg Harstick
 • Ursu­la Klock­ge­ther (Fahr­ten)
 • Dag­mar Lawrenz
 • Ange­li­ka Mayer
 • Chris­tel Menke
 • Chris­ta Schröter
 • Kari­na Vogler
 • Rena­te Weber (Fahrt-Kos­ten)

Koop­tiert:

 • Vera Car­ré
 • Nina Fried­rich
 • Rose­ma­rie Helbrecht

 

zurück zur Über­sicht der Frau­en Uni­on Osnabrück-Stadt