Koltermann

  • CDU
  • 9. Oktober 2022

Chris­ti­an Kol­ter­mann kan­di­diert für den Wahl­kreis Osna­brück-West für den Land­tag am 9. Okto­ber 2022

Der 32 jäh­ri­ge Stu­di­en­rat konn­te sich mit 59% der Stim­men im ers­ten Wahl­gang gegen Hen­drik Wit­te und Joa­chim Tege­ler bei