Grüne

  • CDU
  • 9. Oktober 2022

For­de­run­gen der Grü­nen sind pure Bürgerbevormundung

Auch die Osna­brü­ck­e­rin­nen und Osna­brü­cker wol­len in eige­nen Wän­den woh­nen. Über 80 % der Deut­schen wol­len nach Umfra­gen lie­ber ein