McAl­lis­ter in Osnabrück

header2

David McAl­lis­ter, Nie­der­säch­si­cher Minis­ter­prä­si­dent, traf sich am Ran­de der offi­zi­el­len Eröff­nung der Bud­dy-Bears Aus­stel­lung im Zoo Osna­brück mit der Osna­brü­cker CDU-Spit­ze. Auf dem Bild: Fritz Brick­wed­de, Anet­te Mey­er zu Stro­hen, David McAl­lis­ter und Burk­hard Jasper.